Archiwa tagu: KPiR

Rejestr przychodów i rozchodów. Kiedy używać?

Rejestr przychodów i rozchodów. Kiedy używać?

Księga przychodów i rozchodów to sposób rozliczania się z urzędem skarbowym w kwestii podatków przez właściciela firmy.

Czym jest rejestr przychodów i rozchodów?

KPiR to jedno z narzędzi księgowych, dzięki któremu prowadzić możnaefektywnąaktualną ewidencję księgową. Pozwala ona na księgowanie przychodów oraz wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Cieszy się ona dużymuznaniem, gdyż jest to najłatwiejszy sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/slaskie

Do księgi przychodów i rozchodów wprowadza się pozycje takie jak przychody, zakupione towary handlowe oraz materiały podstawowe, poniesione wydatki związane z prowadzoną firmą, a także koszty prac badawczo-rozwojowych.


Rejestr przychodów oraz rozchodów nie uwzględnia informacji na temat zaliczek na rzecz dostawy tudzież sprzedaży towarów i wykonania usługi. Z księgowego punktu widzenia nie jest to bowiem wciąż ani przychód, ani tym bardziej koszt jego uzyskania. Nie wprowadza się do niej także kosztów inwestycji jeszcze w trakcie jej przebiegu. Właściwy moment na uzupełnienietakichinformacji pojawia się dopiero po zakończeniu inwestycji w formie odpisu amortyzacyjnego. Rejestr przychodów i rozchodów nie posiadarównieżdanychw kwestii obrotu opakowaniami zwrotnymi. Są one wydawane za kaucją i jako takie nie stanowią przychodu. KPiR nie zawieratakżedanychna temat jednorazowej pomocy na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Do takich dotacji należą m.in. te pozyskiwanez funduszy unijnych .

Księga przychodów i rozchodów – główne zasady. Przeczytaj

Prowadzenie KPIR – główne zasady. Przeczytaj

Księgę należy prowadzić według wzoruprzedstawionego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawiewypełniania KPiR .

Księgę można prowadzić w dwojaki sposób-papierowoa takżecyfrowo.

Cyfrowaforma jest zdecydowanie mniej czasochłonna oraz bardziej estetyczna,niemniej jednakniesie ze sobą dodatkowe wymagania, które określa par. 31 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR.


-Określenie na piśmie konkretnej instrukcji obsługi programu komputerowego stosowanego do prowadzenia księgi;

-Stosowanie programu komputerowego pozwalającego nanatychmiastowy wgląd w treść dokonywanych zapisów a także umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w układzie chronologicznym, zgodnie z szablonem księgi;

-Trzymanie zapisanych informacji na informatycznych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed uszkodzeniemtudzież zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania tudzież ich modyfikacją w sposób niepowołany.

Podatnik wypełniający KPiR w wersji elektronicznej, zgodnie z wyżej wymienionymizasadami nie ma wymogu jej drukowania.

Za niewadliwąuważa się księgę wypełnianą zgodnie z prawami rozporządzenia a także objaśnieniami do wzoru księgi.

Księgę uznaje się za rzetelną, jeśliwprowadzane w niej zapisy odzwierciedlają statusfaktyczny. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-nowy-sacz

Zapisy w księdze wprowadzane są w języku polskim, w walucie PLN w sposób sumienny,czytelnyoraz trwały, podparciem zapisów w księdze są dowody księgowe co wynika wprost z par. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR.

Zgodnie z par. 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawiewypełniania KPIR dowód księgowy teżpowinien być sporządzony w języku polskim , natomiast treść musi być pełna iklarowna, z dopuszczeniem ogólnie przyjętych skrótów. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-tarnow

Księga wraz z dowodami księgowymi musifigurować w miejscu prowadzonej działalności bądź w siedzibiefirmy, jeśli KPiR jest uzupełniana przez biuro rachunkowe to w miejscu prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro.

Ponad to w przypadku biur rachunkowych pojawiają się pewne ułatwienia, o ile podatnik ma obowiązek dokonywać zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów: w czasie rzeczywistym (tj. każdego dnia), to w przypadku biur rachunkowych ma być to chronologicznie w czasie zapewniającym terminowe rozliczenia z budżetem (tj. na zasadach określonych dla biur rachunkowych). Ułatwienie to mogą stosowaćrównież przedsiębiorstwa wielozakładowe.

TWOJA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW???

TWOJA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW???

WYPEŁNIANIE KSIĘGI PRZYCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW:

Rejestr przychodów i rozchodów to niejednokrotnieduży problem dla przedsiębiorców. Właśnie dlatego, nasza oferta to też prowadzenie księgo przychodów a także rozchodów. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl

Księga przychodów oraz rozchodów – kto jest do niej zobowiązany?

przychodu i rozchodu zobligowane są uzupełniać między innymi osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą a także spółki cywilne, jawne i partnerskie prowadzone przez osoby fizyczne – pod warunkiem, że ich przychody netto z działalności nie przekroczyły równowartości 1,200 tys euro w przeliczeniu  złotówek. To najprostszy typ ewidencji, który stosowany jest w mniej złożonej księgowości. Księga przychodów i rozchodów pozwala sprawdzić zobowiązania podatkowe konkretnej firmy. wybierając prowadzenie KPiR w naszym biurze rachunkowymzlecasz nam przygotowanie wszystkich ewidencji a także rozliczeń.

Rejestr przychodów i rozchodów:

Prowadzenie księgi przychodów oraz rozchodów stanowi jedynie wycinek naszej oferty, natomiast całkowity zakres usług rachunkowychobejmuje:

-Bieżąceewidencjonowanie operacji gospodarczych,

-Sporządzanie rocznych i wymaganych okresowo ewidencji, zestawień oraz deklaracji,

-Sporządzenia rozliczeń w zakresie podatku VAT; sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku VAT; sporządzanie deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L,

-Wyliczanie wielkości zaliczek na podatek dochodowy i VAT i wypełnienie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji podatkowych,

Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/podlaskie

Prowadzenie KPIR – kogo dotyczy ten obowiązek?

Uzupełnianie KPIR – kogo dotyczy ten wymóg?

Młodziprzedsiębiorcy mogą zadawać pytanie czym właściwie jest KPIR ?

Najkrócej mówiąc KPiR służy do ewidencji przychodów prowadzonej firmyoraz kosztów ich osiągnięcia. Powinniśmy więc w niej odznaczaćwszystkiezrobione zakupy, sprzedane towary czy usługi, a także koszty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.Detale dotyczące prowadzenia KPiR figurują w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


Wymóg prowadzenia KPIR: 

Na podstawie art. 24a ustawy o PIT osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie prowadzące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, albo księgi rachunkowe. Polecamy Portal: https://znany-ksiegowy.pl

Podatnicy, których przychody nie przekraczają równowartości 2 000 000 EUR w złotówkach, mają możliwość prowadzenia ułatwionej księgowości na podstawie KPiR.

Nie licząc powyższej grupy,obowiązekwypełniania KPiR mają:

-Armatorzy, zdefiniowani na podstawie ustawy o podatku tonażowym,

-Wykonujący działalność na podstawie umów agencyjnych lub umów na warunkach zlecenia,

-Osoby duchowne, które same zrezygnowały z prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego,

-Osoby zajmujące się sektorami produkcji rolnej, jeżelizasygnalizujązamiar prowadzenia księgi,

-Podatnicy prowadzący firmę badawczo-rozwojową.

Kogo obowiązek KPiR nie dotyczy?:

-Płacących podatek dochodowy w formie zryczałtowanej, 

-Wykonującychwyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, 

-Wykonujących zawód adwokata,wyłącznie w zespole adwokackim, 

-Dokonujących odpłatnego wyzbycia sięskładników majątkowych (po zamknięciudziałalności gospodarczej prowadzonej samemutudzież otrzymanych w związku z likwidacją spółki nie będącą osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki)

Zachodząteż sytuacje w których podatnik może zostać zwolniony z obowiązku prowadzenia KPIR:

Zwolnienie jest możliwe w przypadkach uzasadnionych szczególnymizaszłościami o których mówi par.7 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR, szczególnie takimi jak:

-Wykonywanie określonych rodzajów działalności, ich zakresu  ze względu na wiek oraz stan zdrowia przedsiębiorcy.

Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego może zwolnić go z wymoguprowadzenia KPIR. Wyżej wymieniony wniosek należy złożyć co najmniej na miesiąc dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być stosowane. W momencie rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstaniawymoguprowadzenia księgi w okresie trwania roku podatkowego, wniosek o zwolnienie musi zostać złożony w czasie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub zaistnienia obowiązku prowadzenia. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie

CZYM JEST KPiR??? – Zobacz

CO TO JEST KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW??? – Zobacz

PROWADZENIEREJESTRU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

Rejestr przychodów jak również rozchodów to częstosporyproblem dla przedsiębiorców. Dlatego też, nasza oferta to także prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

POLECAMY PORTAL: https://znany-ksiegowy.pl/

Księga przychodów i rozchodów – kto jest do niej zobligowany?

Księgi przychodu oraz rozchodu zobligowane są prowadzić między innymi osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą jak również spółki cywilne, jawne i partnerskie pozostającewłasnością osób fizycznych – pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro w przeliczeniu ze złotówek. To najprostszyrodzaj ewidencji, który używany jest w mniej złożonej księgowości. Księga przychodów oraz rozchodów pozwalasprawdzić zobowiązania podatkowe konkretnej firmy czy osoby. Decydując się na prowadzenie KPiR w naszym biurze rachunkowym zlecasz nam przygotowanie wszystkich ewidencji i rozliczeń.


Rejestr przychodów i rozchodów:

Prowadzenie księgi przychodów oraz rozchodów stanowi zaledwiewycinek naszej oferty, acałkowitywachlarz usług ASK-FINANCE obejmuje:

-Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

-Przygotowywanie rocznych oraz wymaganych okresowo ewidencji, zestawień oraz deklaracji,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów oraz usług; przygotowywanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego; sporządzanie deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L,

-Określaniewielkości zaliczek na podatek dochodowy oraz podatek VAT iwypełnienie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji/informacji podatkowych,

-Prowadzenie ewidencji środków trwałych a także wartości niematerialnych oraz prawnych,razem z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,

-Sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych do GUS a także NBP,

-Przygotowywanie deklaracji Intrastat,

-Sporzadzanieniezbędnych danych dla ubezpieczycieli i danych dla wymogów dokumentacji cen transferowych,

-Reprezentowanie Klienta w czasie kontroli podatkowej,

-Doradztwo księgowe w zakresie obsługiwanej działalności gospodarczej.