Uproszczona księgowość – jakie korzyści? – Wady

Uproszczona księgowość – korzyści? – Wady

Korzystając z księgowości uproszczonej, spółka komandytowa może zrezygnować m.in. ze sporządzania informacji dodatkowej – wystarczy wtedy informacja uzupełniająca do bilansu. Więć bilans, jak i rachunek zysków i strat, ogranicza się w księgowości uproszczonej do kilku pozycji – jest to duże uproszczenie, co przekłada się także na niższe koszty obsługi księgowej. Zobacz: www.znany-ksiegowy.pl

Spółka komandytowa a podatek dochodowy – Wady

Biuro Księgowe przypomina również, że płatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka komandytowa, tylko jej wspólnicy. Mimo to spółka komandytowa zmuszana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych.  Zarówno przychody, jak i koszty spółki komandytowej są rozdzielane pomiędzy wspólników w dokładnie takim samym stopniu, w jaki mają oni udział w zyskach i stratach spółki.


www.Znany-Ksiegowy.pl – dowiedz się więcej! 

Musisz dowiedzieć się więcej o meandarach księgowości w spółkach komandytowych? Masz pytania lub wątpliwości? Zachęcamy do kontaktu z nami. Nasz fachowy zespół księgowy jest do Twojej dyspozycji. 

Księgowość dla spółki komandytowej – Biuro Księgowe tłumaczy

Księgowość dla spółki komandytowej – Biuro Księgowe tłumaczy:

W formie prawnej spółki, jaką jest spółka komandytowa, wymagane jest prowadzenie księgowości pełnej. Oznacza to, iż każda spółka komandytowa, musi prowadzić księgi rachunkowe. Pełna księgowość jest rozbudowanym, bardzo precyzyjnymi sformalizowanym systemem ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Służy do analizy orazkontroli sytuacji firmy – zarówno w danym momencie, jak i w konkretnym okresie czasu. Pełna księgowość to nie tylko wyliczanie podatku, lecz generowanie pełnego obrazu finansów w danym przedsiębiorstwie. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl


Firmy, które prowadzą pełną księgowość, zobowiązane są między innymi do systemu podwójnego zapisu – oznacza to, iż każda operacja pojawić się musi na dwóch kontach bankowych. W praktyce każda złotówka (lecz nie tylko – również każda operacja bezgotówkowa),  która przepływa przez firmę, jest rejestrowana. Regułyrejestrowania są dokładnie opisanem.in. w ustawach, dzięki temu wszystkie przediśebiorstwa korzystające z pełnej księgowości możemyłatwozestawić ze sobą, gdyż wszystkie prowadzą swoją księgowość zgodnie z określonymi standardami. Warto pamiętać, że pełna księgowość to złożony proces – stoi za nim przeważnie doświadczone biuro księgowe. 

Księgowość spółek – Zobacz żebyś nie żałował – Powierz się profesjonalistom.

Księgowość spółek – Zobacz żebyś nie żałował – Powierz się profesjonalistom.

Oferujemyprofesjonalną księgowość spółki z o.o., w ramach której przeprowadzamydziałania związane z założeniem iprowadzeniem ksiąg handlowych, rozwiązywaniem problemów podatkowych, doradztwem księgowym i podatkowym, przygotowywaniem dokumentacji oraz deklaracji podatkowych i inne. Księgowość prowadzona w sposób profesjonalnyirzetelny to doskonały wybór, który pozwoliklientowi mieć pod kontrolą finanse własnego przedsiębiorstwa. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie

Nasze usługi księgowe dla przedsiębiorstwdostępne są w 3wariantach – SMART, STANDARD, PREMIUM. Dzięki temu księgowość dla firm zawsze jest odpowiedniodopasowana do potrzeb konkretngo przedsiębiorstwa. Zapraszamy do kontaktu – gdy poznamy Państwa potrzeby, dostosujemywariant, który najlepiej je spełni. Dzięki temu możesz liczyć na księgowość przedsiębiorstwa utrzymaną na najwyższym poziomie.


Na księgowość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składają się następujące usługi i czynności:

Analiza umowy /statutu spółki przy jej założeniu,

Doradztwo przy otwieraniu spółki z o.o. (w tym, w szczególności podatkowe a także rachunkowe),

Prowadzenie ksiąg handlowych spółek z o.o.,

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych jak również prawnych,

Obsługa płacowa iZUS (bieżąca obsługa pracownicza),

Sporządzanie deklaracji podatkowych, między innymi VAT, PIT, ZUS, VAT JPK,

Sprawozdawczość do urzędu statystycznego GUS oraz banków a takżeinnychinstytucji,

Sporządzanierocznychsprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje oraz objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych).

Oferujemytrzywarianty usług księgowych. Dodatkowe informacje o wariantach dostępne są na stronie BIURO RACHUNKOWE.

Oferujemy usługi księgowe i doradcze z dziedzinyaktualnej obsługi księgowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Spółkę z o.o.  możnaotworzyć od razu przy minimalnym kapitale zakładowym wynoszącym 5 tys. zł, jednak przed spisaniem umowy spółki warto przeanalizować kilka sprawa. Są to między innymi następującezagadnienia: Zawrzeć umowę spółki z o.o. w modelu S 24 przez Internet czy wybrać się do notariusza? Czy jako wspólnik spółki z o.o. będę zobowiązany do opłacenia ZUS? Kiedy zgłosić spółkę do VAT? Jaki podatek dochodowy zapłacę? Jak wyliczyćefektywność działalności? Te iwiele innych zagadnieńprzybliży Ci nasz Zespół księgowy.

Prowadzenie księgowości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – Zobacz

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o. – Zobacz – Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości obowiązuje każdego właściciela spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Każdy kto decyduje się prowadzić działalnośćkonkretnie w tej formie prawnej, musi mieć świadomość, że nie będzie miał możliwości rozliczać się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR).


Spółka z o.o. nie wchodzi w skład grupy podmiotów, które posiadajątąmożliwość. Księgowość w uproszczonej formie są w stanie prowadzić wszystkie osoby fizyczne, spółki jawne i cywilne przez nie prowadzone, spółki partnerskie, które wykonują działalność gospodarczą, oraz osoby wykonujące działalność gospodarczą w oparciu o umowy agencyjne a także umowy zlecenia. Do grona tego zaliczają się równieżniektóre osoby, które prowadzą specjalne działy produkcji rolnej oraz osoby duchowne, które zrezygnowały z opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Kompleksowa księgowość stanowiskrupulatnyoraz sformalizowany model ewidencji, za pomocą którego zdobywa się informacjena temat sytuacji finansowej firmy. Zobowiązuje ona do ewidencjonowania każdego działania gospodarczego i każdej, nawet najmniejszej sumy pieniężnej, która przepływa przez firmę. Właściciel spółki z o.o. ma teżobowiązek przygotowywania dokumentów, takich jak rachunek zysków i strat, bilans, dane dodatkowe i na ich podstawie sporządzać sprawozdanie finansowe.Dokumenty te należy złożyćwe właściwymczasiew odpowiednim co do siedziby przedsiębiorstwa Urzędzie Skarbowym i Sądzie Rejestrowym.

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o. to złożone obowiązki,zarówno te proste, jak i te o wiele trudniejsze. Jestmimo to pewne wyjście z tej sytuacji, a mianowicie skorzystanie z usług biura księgowego. Decyzję tą musimy poprzeć dogłębną analizą wszystkich biur, które oferują tego typu usługi. Niewątpliwe jednak jest to, że biuro księgowe żwawooraz w zupełnościprofesjonalnie zajmie się każdym powierzonym wyzwaniem. Najtańsza księgowość w Polsce

Rejestr przychodów i rozchodów. Kiedy używać?

Rejestr przychodów i rozchodów. Kiedy używać?

Księga przychodów i rozchodów to sposób rozliczania się z urzędem skarbowym w kwestii podatków przez właściciela firmy.

Czym jest rejestr przychodów i rozchodów?

KPiR to jedno z narzędzi księgowych, dzięki któremu prowadzić możnaefektywnąaktualną ewidencję księgową. Pozwala ona na księgowanie przychodów oraz wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Cieszy się ona dużymuznaniem, gdyż jest to najłatwiejszy sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/slaskie

Do księgi przychodów i rozchodów wprowadza się pozycje takie jak przychody, zakupione towary handlowe oraz materiały podstawowe, poniesione wydatki związane z prowadzoną firmą, a także koszty prac badawczo-rozwojowych.


Rejestr przychodów oraz rozchodów nie uwzględnia informacji na temat zaliczek na rzecz dostawy tudzież sprzedaży towarów i wykonania usługi. Z księgowego punktu widzenia nie jest to bowiem wciąż ani przychód, ani tym bardziej koszt jego uzyskania. Nie wprowadza się do niej także kosztów inwestycji jeszcze w trakcie jej przebiegu. Właściwy moment na uzupełnienietakichinformacji pojawia się dopiero po zakończeniu inwestycji w formie odpisu amortyzacyjnego. Rejestr przychodów i rozchodów nie posiadarównieżdanychw kwestii obrotu opakowaniami zwrotnymi. Są one wydawane za kaucją i jako takie nie stanowią przychodu. KPiR nie zawieratakżedanychna temat jednorazowej pomocy na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Do takich dotacji należą m.in. te pozyskiwanez funduszy unijnych .

Księga przychodów i rozchodów – główne zasady. Przeczytaj

Prowadzenie KPIR – główne zasady. Przeczytaj

Księgę należy prowadzić według wzoruprzedstawionego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawiewypełniania KPiR .

Księgę można prowadzić w dwojaki sposób-papierowoa takżecyfrowo.

Cyfrowaforma jest zdecydowanie mniej czasochłonna oraz bardziej estetyczna,niemniej jednakniesie ze sobą dodatkowe wymagania, które określa par. 31 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR.


-Określenie na piśmie konkretnej instrukcji obsługi programu komputerowego stosowanego do prowadzenia księgi;

-Stosowanie programu komputerowego pozwalającego nanatychmiastowy wgląd w treść dokonywanych zapisów a także umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w układzie chronologicznym, zgodnie z szablonem księgi;

-Trzymanie zapisanych informacji na informatycznych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed uszkodzeniemtudzież zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania tudzież ich modyfikacją w sposób niepowołany.

Podatnik wypełniający KPiR w wersji elektronicznej, zgodnie z wyżej wymienionymizasadami nie ma wymogu jej drukowania.

Za niewadliwąuważa się księgę wypełnianą zgodnie z prawami rozporządzenia a także objaśnieniami do wzoru księgi.

Księgę uznaje się za rzetelną, jeśliwprowadzane w niej zapisy odzwierciedlają statusfaktyczny. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-nowy-sacz

Zapisy w księdze wprowadzane są w języku polskim, w walucie PLN w sposób sumienny,czytelnyoraz trwały, podparciem zapisów w księdze są dowody księgowe co wynika wprost z par. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR.

Zgodnie z par. 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawiewypełniania KPIR dowód księgowy teżpowinien być sporządzony w języku polskim , natomiast treść musi być pełna iklarowna, z dopuszczeniem ogólnie przyjętych skrótów. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-tarnow

Księga wraz z dowodami księgowymi musifigurować w miejscu prowadzonej działalności bądź w siedzibiefirmy, jeśli KPiR jest uzupełniana przez biuro rachunkowe to w miejscu prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro.

Ponad to w przypadku biur rachunkowych pojawiają się pewne ułatwienia, o ile podatnik ma obowiązek dokonywać zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów: w czasie rzeczywistym (tj. każdego dnia), to w przypadku biur rachunkowych ma być to chronologicznie w czasie zapewniającym terminowe rozliczenia z budżetem (tj. na zasadach określonych dla biur rachunkowych). Ułatwienie to mogą stosowaćrównież przedsiębiorstwa wielozakładowe.

TWOJA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW???

TWOJA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW???

WYPEŁNIANIE KSIĘGI PRZYCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW:

Rejestr przychodów i rozchodów to niejednokrotnieduży problem dla przedsiębiorców. Właśnie dlatego, nasza oferta to też prowadzenie księgo przychodów a także rozchodów. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl

Księga przychodów oraz rozchodów – kto jest do niej zobowiązany?

przychodu i rozchodu zobligowane są uzupełniać między innymi osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą a także spółki cywilne, jawne i partnerskie prowadzone przez osoby fizyczne – pod warunkiem, że ich przychody netto z działalności nie przekroczyły równowartości 1,200 tys euro w przeliczeniu  złotówek. To najprostszy typ ewidencji, który stosowany jest w mniej złożonej księgowości. Księga przychodów i rozchodów pozwala sprawdzić zobowiązania podatkowe konkretnej firmy. wybierając prowadzenie KPiR w naszym biurze rachunkowymzlecasz nam przygotowanie wszystkich ewidencji a także rozliczeń.

Rejestr przychodów i rozchodów:

Prowadzenie księgi przychodów oraz rozchodów stanowi jedynie wycinek naszej oferty, natomiast całkowity zakres usług rachunkowychobejmuje:

-Bieżąceewidencjonowanie operacji gospodarczych,

-Sporządzanie rocznych i wymaganych okresowo ewidencji, zestawień oraz deklaracji,

-Sporządzenia rozliczeń w zakresie podatku VAT; sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku VAT; sporządzanie deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L,

-Wyliczanie wielkości zaliczek na podatek dochodowy i VAT i wypełnienie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji podatkowych,

Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/podlaskie

Prowadzenie KPIR – kogo dotyczy ten obowiązek?

Uzupełnianie KPIR – kogo dotyczy ten wymóg?

Młodziprzedsiębiorcy mogą zadawać pytanie czym właściwie jest KPIR ?

Najkrócej mówiąc KPiR służy do ewidencji przychodów prowadzonej firmyoraz kosztów ich osiągnięcia. Powinniśmy więc w niej odznaczaćwszystkiezrobione zakupy, sprzedane towary czy usługi, a także koszty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.Detale dotyczące prowadzenia KPiR figurują w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


Wymóg prowadzenia KPIR: 

Na podstawie art. 24a ustawy o PIT osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie prowadzące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, albo księgi rachunkowe. Polecamy Portal: https://znany-ksiegowy.pl

Podatnicy, których przychody nie przekraczają równowartości 2 000 000 EUR w złotówkach, mają możliwość prowadzenia ułatwionej księgowości na podstawie KPiR.

Nie licząc powyższej grupy,obowiązekwypełniania KPiR mają:

-Armatorzy, zdefiniowani na podstawie ustawy o podatku tonażowym,

-Wykonujący działalność na podstawie umów agencyjnych lub umów na warunkach zlecenia,

-Osoby duchowne, które same zrezygnowały z prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego,

-Osoby zajmujące się sektorami produkcji rolnej, jeżelizasygnalizujązamiar prowadzenia księgi,

-Podatnicy prowadzący firmę badawczo-rozwojową.

Kogo obowiązek KPiR nie dotyczy?:

-Płacących podatek dochodowy w formie zryczałtowanej, 

-Wykonującychwyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, 

-Wykonujących zawód adwokata,wyłącznie w zespole adwokackim, 

-Dokonujących odpłatnego wyzbycia sięskładników majątkowych (po zamknięciudziałalności gospodarczej prowadzonej samemutudzież otrzymanych w związku z likwidacją spółki nie będącą osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki)

Zachodząteż sytuacje w których podatnik może zostać zwolniony z obowiązku prowadzenia KPIR:

Zwolnienie jest możliwe w przypadkach uzasadnionych szczególnymizaszłościami o których mówi par.7 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR, szczególnie takimi jak:

-Wykonywanie określonych rodzajów działalności, ich zakresu  ze względu na wiek oraz stan zdrowia przedsiębiorcy.

Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego może zwolnić go z wymoguprowadzenia KPIR. Wyżej wymieniony wniosek należy złożyć co najmniej na miesiąc dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być stosowane. W momencie rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstaniawymoguprowadzenia księgi w okresie trwania roku podatkowego, wniosek o zwolnienie musi zostać złożony w czasie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub zaistnienia obowiązku prowadzenia. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie

CZYM JEST KPiR??? – Zobacz

CO TO JEST KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW??? – Zobacz

PROWADZENIEREJESTRU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

Rejestr przychodów jak również rozchodów to częstosporyproblem dla przedsiębiorców. Dlatego też, nasza oferta to także prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

POLECAMY PORTAL: https://znany-ksiegowy.pl/

Księga przychodów i rozchodów – kto jest do niej zobligowany?

Księgi przychodu oraz rozchodu zobligowane są prowadzić między innymi osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą jak również spółki cywilne, jawne i partnerskie pozostającewłasnością osób fizycznych – pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro w przeliczeniu ze złotówek. To najprostszyrodzaj ewidencji, który używany jest w mniej złożonej księgowości. Księga przychodów oraz rozchodów pozwalasprawdzić zobowiązania podatkowe konkretnej firmy czy osoby. Decydując się na prowadzenie KPiR w naszym biurze rachunkowym zlecasz nam przygotowanie wszystkich ewidencji i rozliczeń.


Rejestr przychodów i rozchodów:

Prowadzenie księgi przychodów oraz rozchodów stanowi zaledwiewycinek naszej oferty, acałkowitywachlarz usług ASK-FINANCE obejmuje:

-Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

-Przygotowywanie rocznych oraz wymaganych okresowo ewidencji, zestawień oraz deklaracji,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów oraz usług; przygotowywanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego; sporządzanie deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L,

-Określaniewielkości zaliczek na podatek dochodowy oraz podatek VAT iwypełnienie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji/informacji podatkowych,

-Prowadzenie ewidencji środków trwałych a także wartości niematerialnych oraz prawnych,razem z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,

-Sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych do GUS a także NBP,

-Przygotowywanie deklaracji Intrastat,

-Sporzadzanieniezbędnych danych dla ubezpieczycieli i danych dla wymogów dokumentacji cen transferowych,

-Reprezentowanie Klienta w czasie kontroli podatkowej,

-Doradztwo księgowe w zakresie obsługiwanej działalności gospodarczej.