Prowadzenie KPIR – kogo dotyczy ten obowiązek?

Uzupełnianie KPIR – kogo dotyczy ten wymóg?

Młodziprzedsiębiorcy mogą zadawać pytanie czym właściwie jest KPIR ?

Najkrócej mówiąc KPiR służy do ewidencji przychodów prowadzonej firmyoraz kosztów ich osiągnięcia. Powinniśmy więc w niej odznaczaćwszystkiezrobione zakupy, sprzedane towary czy usługi, a także koszty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.Detale dotyczące prowadzenia KPiR figurują w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


Wymóg prowadzenia KPIR: 

Na podstawie art. 24a ustawy o PIT osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie prowadzące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, albo księgi rachunkowe. Polecamy Portal: https://znany-ksiegowy.pl

Podatnicy, których przychody nie przekraczają równowartości 2 000 000 EUR w złotówkach, mają możliwość prowadzenia ułatwionej księgowości na podstawie KPiR.

Nie licząc powyższej grupy,obowiązekwypełniania KPiR mają:

-Armatorzy, zdefiniowani na podstawie ustawy o podatku tonażowym,

-Wykonujący działalność na podstawie umów agencyjnych lub umów na warunkach zlecenia,

-Osoby duchowne, które same zrezygnowały z prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego,

-Osoby zajmujące się sektorami produkcji rolnej, jeżelizasygnalizujązamiar prowadzenia księgi,

-Podatnicy prowadzący firmę badawczo-rozwojową.

Kogo obowiązek KPiR nie dotyczy?:

-Płacących podatek dochodowy w formie zryczałtowanej, 

-Wykonującychwyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, 

-Wykonujących zawód adwokata,wyłącznie w zespole adwokackim, 

-Dokonujących odpłatnego wyzbycia sięskładników majątkowych (po zamknięciudziałalności gospodarczej prowadzonej samemutudzież otrzymanych w związku z likwidacją spółki nie będącą osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki)

Zachodząteż sytuacje w których podatnik może zostać zwolniony z obowiązku prowadzenia KPIR:

Zwolnienie jest możliwe w przypadkach uzasadnionych szczególnymizaszłościami o których mówi par.7 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR, szczególnie takimi jak:

-Wykonywanie określonych rodzajów działalności, ich zakresu  ze względu na wiek oraz stan zdrowia przedsiębiorcy.

Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego może zwolnić go z wymoguprowadzenia KPIR. Wyżej wymieniony wniosek należy złożyć co najmniej na miesiąc dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być stosowane. W momencie rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstaniawymoguprowadzenia księgi w okresie trwania roku podatkowego, wniosek o zwolnienie musi zostać złożony w czasie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub zaistnienia obowiązku prowadzenia. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie